June 6, 2022

หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร

พร้อมให้บริการแล้ว : หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร ไม่ต้องไปตรวจไกลถึงต่างจังหวัด อยู่ที่ จ.อำนาจเจริญ เราก็มีห้อง Lab ที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับตรวจวิเคราะห์น้ำและอาหาร ภายใต้ข้อกำหนดมาตราฐานสากล * บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำอุปโภค -บริโภค 1.น้ำดื่มบรรจุขวด / น้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2.ผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง 3.น้ำจากแหล่งน้ำดิบ (น้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน) 4.น้ำประปา ติดต่อสอบถามได้ที่ : #หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร อาคารเรียนรวม ชั้น […]
May 26, 2022

อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

               แถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชน” โครงการร่วมขยายผลงานพิเคราะหาเหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู(นโยบายและการปฏิบัติจริงในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยศูนย์สุขภาวะครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ, ศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี, ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ, […]
April 29, 2022

นโยบายไม่รับของขวัญ และของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

  เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมของมหาวิทยาลัย “I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม” เป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม และเป็นหน่วยงานที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกาหนดนโยบายไม่รับของขวัญ และของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไว้ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่รับของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ข้อ ๒ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องไม่ให้ของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัยข้อ ๓ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกานัลหรือผลปรพโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมายข้อ ๔ การรับหรือการให้ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม […]
April 22, 2022

ขอแสดงความยินดี

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร