หน่วยความเป็นเลิศทางการเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ
Excellent unit on agriculture and food for health

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับเกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญ จากการลงพื้นที่ พบปัญหาและอุปสรรคที่เกษตรกรเผชิญ อาทิเช่น การขาดแคลนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร เทคนิคทางการเกษตรที่ไม่ทันสมัย รวมถึงไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางการเกษตร ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงนำไปสู่การก่อตั้ง "หน่วยความเป็นเลิศทางการเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ Excellence unit of agriculture and food for health”

มีพันธกิจหลักคือการพัฒนางานวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านการเกษตรสมัยใหม่ ระบบการเกษตรที่ยั่งยืน การจัดการดินและน้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิต และการตลาด รวมถึงการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช และผลิตผลทางการเกษตร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจสภาพดินและพืช สามารถวางแผนการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนเกษตรกรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และขยายช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงในอนาคต พร้อมทั้งให้คำปรึกษา และคำแนะนำโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

"หน่วยความเป็นเลิศทางการเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ" มุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การวิจัย แหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยี และพันธมิตรที่เกษตรกรสามารถพึ่งพา ร่วมพัฒนาการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน สร้างความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

รายการให้บริการตรวจวิเคราะห์

Mobirise

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์

Mobirise Free Website Maker is perfect for non-techies and great for pro-coders for fast prototyping and small customers' projects.

ติดต่อ

ที่ตั้ง
  • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 259 หมู่ 13  ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
  • โทรศัพท์: 0818061574

  • Email: excellenter.muam@gmail.com
  • Facebook: ศูนย์ Excellence Center MUAM 

© Copyright 2025 หน่วยความเป็นเลิศทางการเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ 

HTML Builder