June 6, 2022

บทบาทมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม” ในการอบรม การถอดบทเรียนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มเปราะบางระดับตำบล วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มเปราะบางระดับตำบล โดยมี นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวเปิดการอบรม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม […]
June 6, 2022

โครงการฝึกประสบการณ์การเยี่ยมบ้านบูรณาการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

       บุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกประสบการณ์การเยี่ยมบ้านบูรณาการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญให้เกียรติร่วมกิจกรรมโครงการฝึกประสบการณ์การเยี่ยมบ้านบูรณาการสหวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ณ ศูนย์สุขภาวะครอบครัว โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรโดย ดร.สุภาวดี พันธุมาศ […]
June 6, 2022

เร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข

นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ อนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง (Sandbox) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 และประเด็นกรถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณภาพ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล […]
June 6, 2022

ประชุมเชิงปฎิบัติการคืนข้อมูลเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและสังคมในหญิงมีครรภ์และเด็กปฐมวัย

วันนี้ (22 ก.พ. 2565) นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต และ ดร.พรพรตร์ สุรำไพนิธิพร ดร.อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ และ อาจารย์พิศมัย นาทัน เข้าร่วมแถลงข่าวงานประกาศธรรมนูญสุขภาพ และ ประชุมเชิงปฎิบัติการคืนข้อมูลเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและสังคมในหญิงมีครรภ์และเด็กปฐมวัย ณ เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี   * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data […]