June 6, 2022

เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ บุคคลและองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย เขต สุขภาพที่ 10

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “บุคคลและองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย เขต สุขภาพที่ 10” และเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 […]
June 6, 2022

รณรงค์สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง  
June 6, 2022

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติ * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) […]
June 6, 2022

อ.ดร.พัชทิชา กุลสุวรรณ์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ขอเเสดงความชื่นชมและยินดีกับ อ.ดร.พัชทิชา กุลสุวรรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง The carbon footprint assessment from electricity in Amnatcharoen Province, Northeastern Thailand http://www.ijat-aatsea.com/…/16_IJAT_18(2)_2022… ในวารสาร ระดับนานาชาติ International Journal of Agricultural Technology […]