นายแพทย์สุรพร ลอยหา
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
E-mail : suraporn.loi@mahidol.ac.th


ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

E-mail: wittaya.kae@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.สำอางค์ ศุภฤกษ์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาการและหลักสูตร

E-mail: samang.sup@mahidol.ac.th

นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

E-mail: wiwatchai.oka@mahidol.ac.th