January 7, 2022

เปิดศูนย์สุขภาวะครอบครัว

           มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดศูนย์สุขภาวะครอบครัว เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะครอบครัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้ (6 มกราคม 2565 ) เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดศูนย์ สุขภาวะครอบครัว เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะครอบครัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ […]
January 7, 2022

ประชุมความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรด้านความปลอดภัยในเด็ก

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประชุมความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรด้านความปลอดภัยในเด็ก โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม 2206 อาคารเรียนรวม พร้อมทั้งผ่านระบบประชุมออนไลน์ แอพพลิเคชั่นซูม (Zoom)   * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ […]
January 7, 2022

โครงการอบรมการส่งเสริมบุคลิกภาพการสื่อสารของผู้ประกอบการ และการตลาดออนไลน์

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมบุคลิกภาพการสื่อสารของผู้ประกอบการ และการตลาดออนไลน์ ” วิทยากรคือ อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคุณเทวราช ทิพอุตร์ นักวิชาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ห้องประชุม […]
January 7, 2022

โครงการ The safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง

วันนี้( 21 ธ.ค. 2564 ) นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เข้าเยี่ยมชมโครงการ The safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมศึกษา ในจังหวัดอำนาจเจริญ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ   * […]