นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

E-mail: wiwatchai.oka@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1108

กลุ่มงานบริหารกลาง

นายพานิชกรณ์ สุภาจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล

E-mail: panitchakorn.sup@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1106

นางพัชริดา อกอุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: patcharida.cha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1308

นางสาวประภัสสร มหาโยธี
นักทรัพยากรบุคคล

E-mail: prapatsorn.mah@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1106

นางสาวอธิชา เจียรกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: athicha.jia@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1106

นายอนุชิต ศรีนวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: 
โทรศัพท์: i+890-1106

นายสุวิทย์ จันทร์สา
พนักงานขับรถ

E-mail: suwit.chu@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1110

นายธวัตน์ ยศศักดิ์
พนักงานขับรถ

E-mail: thawat.yod@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1110

นางสาวพัชรีภรณ์ สระแสง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

E-mail: @mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1106

กลุ่มงานคลัง

นางรุ่งนภา ไพจิตร
นักวิชาการพัสดุ

E-mail: rungnapha.pai@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1105

นางสาวญาอาภา บุปผาดารัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี

E-mail: yaarpa.bup@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1303

สิบเอกภาณุพงษ์ สร้อยเพชร
นักวิชาการพัสดุ

E-mail: phanuphong.soi@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1105

นางสาวรุ่งฤดี กุลจิตติเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชี

E-mail: rungrudee.kul@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1303

กลุ่มงานแผนและคุณภาพ

นางสาวภัณฑิราพร ลุนสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

E-mail: pantiraporn.lun@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1301

นายรวิสุต ปรือทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

E-mail: rawisut.phr@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1301

นางสาวนันทรัตน์ ปุสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

E-mail: nantarat.pus@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1301

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

นายอานนท์ ยอดหอ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

E-mail: anon.yod@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1116

นายเทวราช ทิพอุตร์
นักวิชาการสารสนเทศ

E-mail: tewarat.thi@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1116

นายสุชาติ พลชัย
ช่างเทคนิค

E-mail: suchat.pho@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1109

นางสาวเกวลิน ดำนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail  : kewalin.dum@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1116

กลุ่มงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

นายประเสริฐ แก้วประดับ
เจ้าหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง

E-mail: praserd.kae@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1109

นายณฐกร พันธุ์คำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: nathakorn.pan@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1109

นายธีรวัฒน์ ปาติปา
วิศวกรไฟฟ้า

E-mail: teerawat.pat@mahidol.edu
โทรศัพท์: i+890-1109

นายสันชัย เต้าทอง
ช่างเทคนิค

E-mail: sanchai.tao@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1109