สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี
อาจารย์

E-mail: wittaya.kae@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1203

นางสมศิริ โพธารินทร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

E-mail: somsiri.pot@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1307

นางสาวขนิษฐา สามิตร์
นักวิชาการศึกษา

E-mail: khanittha.sam@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+849-6253

นายโชคชัย ชมชื่นธนโชค
นักวิชาการศึกษา

E-mail: chokchai.cho@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1112

นางสาวสุชา จำปานนท์
นักวิชาการศึกษา

E-mail: sucha.jum@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1112

นางสาวจันทร์ธิดา สุรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: jantida.sur@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1112

นางสาวขนิษฐา กัญญาโภค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: khanitta.kun@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1112

นางจุฬาลักษณ์ นุชนนท์
นักวิทยาศาสตร์

E-mail: julalak.ban@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1111

นางสาววันวิสาข์ แสนคมคาย
ผู้ช่วยวิจัย

E-mail: wanwisa.sak@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1111

นายไกรินทร์ ไกรศรีวรรธนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: kairin.kra@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1111

นางสาวรุศจิรา ​วงสกุล
บรรณารักษ์

E-mail: rusjira.won@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1306

น.ส.แสงสุรีย์ ศรีสะอาด
เจ้าหน้าที่วิจัย

E-mail : sangsuree.sri@mahidol.ac.th