ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี
หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

E-mail: wittaya.kae@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1203

นายชัยอนันต์ ทุมชาติ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

E-mail: chaianan.tum@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1307

นางสมศิริ โพธารินทร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

E-mail: somsiri.pot@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1307

นางสาวจุฬาลักษณ์ บางเหลือ
นักวิทยาศาสตร์

E-mail: julalak.ban@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1111

นางสาววันวิสาข์ แสนคมคาย
ผู้ช่วยวิจัย

E-mail: wanwisa.sak@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1111

นายไกรินทร์ ไกรศรีวรรธนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: kairin.kra@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1111

นางสาวแสงสุรีย์ ศรีสะอาด
เจ้าหน้าที่วิจัย

E-mail: sangsuree.sri@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1307

นางสาวนิจฉรา แก้วมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย

E-mail: nidchara.kae@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1111