tabnew

tabnew

April 26, 2024

ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณร โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีฯ […]
April 26, 2024

ลงพื้นที่ติดตามนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตชั้นปี 4

วันที่ 23-25 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ลงพื้นที่ติดตามนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตชั้นปี 4 (Site visit ครั้งที่ 2) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 18 พื้นที่ ในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ผอ.รพ.สต. และพี่เลี้ยงให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  
April 9, 2024

สุขสันต์วัน สงกรานต์ ร่วมกันสืบสานประเพณีไทย

 
February 19, 2024

โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายลดการบริโภคโซเดียม (Low Sodium Campaign Funding)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล🎉 ขอแสดงความยินดีกับโครงการ พัฒนาชุมชนต้นแบบลดการบริโภคโซเดียม ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายลดการบริโภคโซเดียม(Low Sodium campaign funding) โดยมี นายแพทย์สุรพร ลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ อ.ดร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ อรรถพงษ์ ฤทธิทิศหัวหน้าโครงการ และมีคณะทำงานได้แก่ นางสมศิริ โพธารินทร์ นายอานนท์ ยอดหอ นางสาววันวิสาข์ แสนคมคาย นายสุชาติ […]