tabnew

October 15, 2021

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.กมลชนก รักเสรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.กมลชนก รักเสรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
October 11, 2021

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.วาทินี สุนทรา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.วาทินี สุนทรา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่ 7 มีนาคม 2562
October 11, 2021

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.โชติกา เมืองสง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.โชติกา เมืองสง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2563            
October 8, 2021

นายสุธี เพชรฤทธิ์ นักศึกษาขั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

นายสุธี เพชรฤทธิ์ นักศึกษาขั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์