June 6, 2022

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติกา เมืองสง ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับทางกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 2206 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco […]
June 6, 2022

ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตร

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตร (เรื่องร้องเรียนเชิงระบบที่ รบ. 5/2562) วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบข้าวสินเหล็ก ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตร (เรื่องร้องเรียนเชิงระบบที่ รบ. 5/2562) โดยมีนายชัยอนันต์ ทุมชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ […]
June 6, 2022

ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำปลีก

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำปลีก และชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำปลีก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา แก้วศรี หัวหน้าสำนักบริการวิชาการและวิจัย อาจารย์ศิริรัตน์ อินทรเกษม หัวหน้าสำนักวิชาการและหลักสูตร อาจารย์ยุวดี สารบูรณ์ และ อาจารย์รพีพรรณ สารสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น      
June 6, 2022

ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา แก้วศรี ประธานสำนักบริการวิชาการและวิจัย อาจารย์ศิริรัตน์ อินทรเกษม ประธานสำนักวิชาการและหลักสูตร อาจารย์ยุวดี สารบูรณ์ และ อาจารย์รพีพรรณ สารสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ