หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 2/2566


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาตร์ ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 2/2566


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 2/2566


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 2/2566