January 7, 2022

ประชุมหารือข้ออตกลงการทำวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย

         วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมหารือข้ออตกลงการทำวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ วิทยาเขตกาญจนบุรี อำนาจเจริญ และนครสวรรค์ โดยมี ศ.ดร. สุภา เพ่งพิศ อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล […]
January 7, 2022

งานประชุมถ่ายทอดข้อมูลสู่ภาคราชการและภาคเอกชน (U2T)

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดงานประชุมถ่ายทอดข้อมูลสู่ภาคราชการและภาคเอกชน โครงการติดตามประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า โดยนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีนายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประธานดำเนินงานให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ ประธานในพิธีได้มอบโล่รางวัล “ตำบลต้นแบบ” ดังนี้ […]
November 4, 2021

PA Visit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  การประชุมออนไลน์ PA Visit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ห้องประชุม 2206 อาคารเรียนรวม   * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
October 5, 2021

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ครบรอบ ๑๑ ปี

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ครบรอบ ๑๑ ปี ๒ กันยายน ๒๕๖๔ มีกิจกรรมดังนี้ – ๐๙.๐๐ น.รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญถวายพวงมาลัยกร พระราชบิดา – ๐๙.๑๐ น.พิธีมอบรางวัลการประกวด MUAM ๒๐๒๑ และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ – ๐๙.๓๐ น.กิจกรรมมอบอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนาม […]