June 6, 2022

พิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริงในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ

พิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริงในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริงในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการและเอกชนที่ทำงานด้านเด็กและครอบครัวเข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ, ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงาน ศปภ. อำนาจเจริญ, […]
June 6, 2022

ปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข

การประชุมวิชาการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข ปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง Mini theater อาคารศูนย์การเรียนชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต […]
June 6, 2022

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน”

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและให้โอวาท ในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex Meeting โครงการนี้ […]
June 6, 2022

กิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา แก้วศรี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด “กิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ณ ลานวงกลม อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ […]