ผศ.ดร.สำอางค์ ศุภฤกษ์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาการและหลักสูตร

E-mail: samang.sup@mahidol.ac.th
โทรศัพท์:  i+890-1205

นางสาวขนิษฐา สามิตร์
นักวิชาการศึกษา

E-mail: khanittha.sam@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+849-6253

นายพิทยา ผาริวงศ์
นักวิชาการศึกษา

E-mail: pithaya.pha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1209

นางสาวจันทร์ธิดา สุรักษ์
นักวิชาการศึกษา

E-mail: jantida.sur@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1112

นางสาวกัญญกร กัญญาโภค
นักวิชาการศึกษา

E-mail: kanyakon.kan@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1112

นางสาวรุศจิรา วงสกุล
บรรณารักษ์

E-mail: rusjira.won@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1306

นางสาวนิจฉรา แก้วมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: nidchara.kae@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1306

นางสาวปรัชญาวดี เหล่าออง
ผู้ปฏิบัติงานธุรการ

E-mail: pratchayawadee.lao@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1209