May 15, 2024

บุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาเจริญ ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2567 “ประเภทบุคคล ด้านวิชาการ”
April 26, 2024

บรรยายผลงานวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิศึกษา Department of Convergence Medical Sciences, College of Medicine, Gyeongsang National University สาธารณรัฐเกาหลี

ระหว่างวันที่ 18-23 เมษายน 2567 ผศ.ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายผลงานวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิศึกษา Department of Convergence Medical Sciences, College of Medicine, Gyeongsang National University สาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงได้ร่วมประชุมในการวางแผนเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสองหลักสูตร ที่วางแผนจะจัดทำขึ้นภายในปีนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติต่อไป
April 26, 2024

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ หน่วยงานด้านเกษตรอินทรีย์ 8 หน่วยงาน

วิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ หน่วยงานด้านเกษตรอินทรีย์ 8 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร์) วันที่ 25 เมษายน 2567 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ หน่วยงานด้านเกษตรอินทรีย์ จำนวน 8 หน่วยงาน โดยมี […]
February 9, 2024

ขอเชิญชวนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน