tabnew

tabnew

February 10, 2022

พร้อมให้บริการแล้ว : หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร

พร้อมให้บริการแล้ว : หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร ไม่ต้องไปตรวจไกลถึงต่างจังหวัด อยู่ที่ จ.อำนาจเจริญ เราก็มีห้อง Lab ที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับตรวจวิเคราะห์น้ำและอาหาร ภายใต้ข้อกำหนดมาตราฐานสากล * บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำอุปโภค -บริโภค 1.น้ำดื่มบรรจุขวด / น้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2.ผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง 3.น้ำจากแหล่งน้ำดิบ (น้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน) 4.น้ำประปา ติดต่อสอบถามได้ที่ : #หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร อาคารเรียนรวม ชั้น […]
February 3, 2022

ผศ. ดร. โชติกา เมืองสง เข้ารับมอบรางวัลผลงานวิจัย (ระดับดี)

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ผศ.ดร.โชติกา เมืองสง เข้ารับมอบรางวัลผลงานวิจัย (ระดับดี) จากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2564 -2565 (Thailand Inventor’s Day 2021 & 2022)” ครั้งที่ 23 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) […]
October 15, 2021

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.กมลชนก รักเสรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.กมลชนก รักเสรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
October 11, 2021

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.วาทินี สุนทรา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.วาทินี สุนทรา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่ 7 มีนาคม 2562