tabnew

tabnew

April 29, 2022

นโยบายไม่รับของขวัญ และของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

  เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมของมหาวิทยาลัย “I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม” เป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม และเป็นหน่วยงานที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกาหนดนโยบายไม่รับของขวัญ และของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไว้ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่รับของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ข้อ ๒ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องไม่ให้ของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัยข้อ ๓ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกานัลหรือผลปรพโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมายข้อ ๔ การรับหรือการให้ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม […]
April 22, 2022

ขอแสดงความยินดี

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
April 8, 2022

นายแพทย์สุรพร ลอยหา รับโล่เชิดชูเกียรติ

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
March 4, 2022

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามแผนเก้าสู่ศูนย์ (9 to Zero)

 “การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามแผนเก้าสู่ศูนย์ (9 to Zero)” นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมและรักษาการแทนหัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม และคณะจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามแผนเก้าสู่ศูนย์ (9 to Zero) ในระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นที่สำรวจและร่วมหารือการจัดทำแผนดำเนินโครงการพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ […]