tabnew

tabnew

February 19, 2024

โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายลดการบริโภคโซเดียม (Low Sodium Campaign Funding)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล🎉 ขอแสดงความยินดีกับโครงการ พัฒนาชุมชนต้นแบบลดการบริโภคโซเดียม ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายลดการบริโภคโซเดียม(Low Sodium campaign funding) โดยมี นายแพทย์สุรพร ลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ อ.ดร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ อรรถพงษ์ ฤทธิทิศหัวหน้าโครงการ และมีคณะทำงานได้แก่ นางสมศิริ โพธารินทร์ นายอานนท์ ยอดหอ นางสาววันวิสาข์ แสนคมคาย นายสุชาติ […]
January 9, 2024

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสออกศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ […]
January 9, 2024

ผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางสมศิริ โพธารินทร์ เจ้าหน้าที่วิจัย และนางสาวแสงสุรีย์ ศรีสะอาด เจ้าหน้าที่วิจัย ในโอกาสผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1 Area Based Collaboration Academy โดย หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา  
December 26, 2023

No Gift 2024

  เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (1)