tabnew

tabnew

June 6, 2022

เร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข

นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ อนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง (Sandbox) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 และประเด็นกรถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณภาพ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล […]
June 6, 2022

ประชุมเชิงปฎิบัติการคืนข้อมูลเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและสังคมในหญิงมีครรภ์และเด็กปฐมวัย

วันนี้ (22 ก.พ. 2565) นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต และ ดร.พรพรตร์ สุรำไพนิธิพร ดร.อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ และ อาจารย์พิศมัย นาทัน เข้าร่วมแถลงข่าวงานประกาศธรรมนูญสุขภาพ และ ประชุมเชิงปฎิบัติการคืนข้อมูลเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและสังคมในหญิงมีครรภ์และเด็กปฐมวัย ณ เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี   * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data […]
June 6, 2022

หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร

พร้อมให้บริการแล้ว : หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร ไม่ต้องไปตรวจไกลถึงต่างจังหวัด อยู่ที่ จ.อำนาจเจริญ เราก็มีห้อง Lab ที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับตรวจวิเคราะห์น้ำและอาหาร ภายใต้ข้อกำหนดมาตราฐานสากล * บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำอุปโภค -บริโภค 1.น้ำดื่มบรรจุขวด / น้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2.ผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง 3.น้ำจากแหล่งน้ำดิบ (น้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน) 4.น้ำประปา ติดต่อสอบถามได้ที่ : #หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร อาคารเรียนรวม ชั้น […]
May 26, 2022

อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

               แถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชน” โครงการร่วมขยายผลงานพิเคราะหาเหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู(นโยบายและการปฏิบัติจริงในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยศูนย์สุขภาวะครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ, ศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี, ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ, […]