tabnew

tabnew

June 6, 2022

รณรงค์สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง  
June 6, 2022

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติ * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) […]
June 6, 2022

อ.ดร.พัชทิชา กุลสุวรรณ์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ขอเเสดงความชื่นชมและยินดีกับ อ.ดร.พัชทิชา กุลสุวรรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง The carbon footprint assessment from electricity in Amnatcharoen Province, Northeastern Thailand http://www.ijat-aatsea.com/…/16_IJAT_18(2)_2022… ในวารสาร ระดับนานาชาติ International Journal of Agricultural Technology […]
June 6, 2022

ดร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ

   ขอเเสดงความชื่นชมและยินดีกับ อ.ดร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง Prevention of Rheumatic Heart Disease in Thailand: a Postmodern Philosophical Perspective https://www.researchgate.net/…/357053282_Prevention_of… ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในวารสาร ระดับนานาชาติ Philosophical Readings XIII (Q4) […]