Uncategorized

September 17, 2018

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาเขตอำนาจเจริญ

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง พันธกิจ ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการ การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สมรรถนะหลัก เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและมีภาคีเครือข่ายด้านวิชาการที่เป็นเลิศ วัฒนธรรมองค์กร M – Mastery: รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล U – Unity: สามัคคี กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียว A – Aspiration: […]
August 17, 2018

ทดสอบ