วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ทดสอบ
August 17, 2018
อำนาจหน้าที่
May 27, 2022

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาเขตอำนาจเจริญ

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
วิจัยและพัฒนา
บริการวิชาการ
การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
สมรรถนะหลัก
เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและมีภาคีเครือข่ายด้านวิชาการที่เป็นเลิศ

วัฒนธรรมองค์กร
M – Mastery: รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล

U – Unity: สามัคคี กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียว

A – Aspiration: ทะเยอทะยาน มุ่งสู่ความสำเร็จ

M – Morality: ความดีงาม มีคุณธรรม