Uncategorized

May 27, 2022

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ขั้นตอนการขอใช้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการ ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Online ผ่าน Mahidol Stop Service)  
May 27, 2022

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ ขั้นตอนการยืมเงิน  ขั้นตอนขออนุมัติตัวบุคคล ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการรับและจัดการข้อร้องเรียน ขั้นตอนการให้บริการซ่อมบำรุงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการให้บริการนำข้อมูลขึ้นเว็ปไซต์ ขั้นตอนการให้บริการงานซ่อมบำรุงงานกายภาพ กระบวนการจองหอพักนักศึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) การจัดซื้อสินค้าและบริการมาใช้ในห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการและหลักสูตร
May 27, 2022

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

May 27, 2022

แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564