Uncategorized

May 27, 2022

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

May 27, 2022

E-Service

May 27, 2022

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สำนักงานบริหารทั่วไป
May 27, 2022

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ – ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม 2564 – เมษายน 2566 สถิติการให้บริการงานทรัพยากรบุคคล  -ข้อมูลตั้งแต่ เมษายน 2565 – เมษายน 2566  –ข้อมูลตั้งแต่ มีนาคม 2564 – เมษายน 2565 สถิติการให้บริการงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  -ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม 2566 – […]