Uncategorized

May 27, 2022

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

May 27, 2022

E-Service

May 27, 2022

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สำนักงานบริหารทั่วไป
May 27, 2022

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการหน่วยตรวจวิเคราะห์ สถิติการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ– ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม 2567 – มีนาคม 2567 – ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม 2566 – ธันวาคม 2566– ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม 2564 – เมษายน 2566   สถิติการให้บริการงานทรัพยากรบุคคล –ข้อมูลตั้งแต่ ประจำเดือน มกราคม […]