News and Events

April 10, 2023

โครงการ “ปันรัก ปันสุข เยี่ยมบ้านบูรณาการสำหรับกลุ่มเปราะบาง”

April 10, 2023

กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างการดำเนินการด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล

March 30, 2023

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการจากทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ […]
March 30, 2023

ผู้บริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต

วันที่ 11 มกราคม 2567 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่อยงาน  ในที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ด้านความโปร่งใส […]