นายแพทย์สุรพร ลอยหา
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น
หัวหน้าสำนักงานบริหารทั่วไป
ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี
หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.สำอางค์ ศุภฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา

ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์
ประธานบริหารหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ดร.หนึ่งฤทัย เสนาราษฎร์
ประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.โชติกา เมืองสง
ประธานบริหารหลักสูตร สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล
ประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดร.พรพรรณ ประพัฒน์พงษ์
อาจารย์

ผู้แทนสายวิชาการ

สิบเอกภาณุพงษ์ สร้อยเพชร
นักวิชาการพัสดุ

ผู้แทนสายสนับสนุน

นางสาวภัณฑิราพร ลุนสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวประภัสสร มหาโยธี
นักทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยเลขานุการ