นายแพทย์สุรพร ลอยหา
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น
หัวหน้าสำนักงานบริหารทั่วไป
ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี
หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ศิริรัตน์ อินทรเกษม
หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา
ผศ.ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์
ประธานบริหารหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ดร.หนึ่งฤทัย เสนาราษฎร์
ประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.โชติกา เมืองสง
ประธานบริหารหลักสูตร สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.สำอางค์ ศุภฤกษ์
ประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดร.พรพรรณ ประพัฒน์พงษ์
อาจารย์

ผู้แทนสายวิชาการ

สิบเอกภาณุพงษ์ สร้อยเพชร
นักวิชาการพัสดุ

ผู้แทนสายสนับสนุน

นางสาวภัณฑิราพร ลุนสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวประภัสสร มหาโยธี
นักทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยเลขานุการ