นายแพทย์สุรพร ลอยหา
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.สำอางค์ ศุภฤกษ์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาการและหลักสูตร
นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์
ประธานบริหารหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ดร.หนึ่งฤทัย เสนาราษฎร์
ประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.โชติกา เมืองสง
ประธานบริหารหลักสูตร สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล
ประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดร.พรพรรณ ประพัฒน์พงษ์
อาจารย์

ผู้แทนสายวิชาการ

นายณฐกร พันธุ์คำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้แทนสายสนับสนุน

นางสาวภัณฑิราพร ลุนสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวประภัสสร มหาโยธี
นักทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยเลขานุการ