staff

May 23, 2022

ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

 
April 29, 2022

นโยบายไม่รับของขวัญ และของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

  เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมของมหาวิทยาลัย “I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม” เป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม และเป็นหน่วยงานที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกาหนดนโยบายไม่รับของขวัญ และของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่รับของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ข้อ ๒ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องไม่ให้ของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัย ข้อ ๓ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกานัลหรือผลปรพโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย ข้อ […]
April 24, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 2 Quota

April 22, 2022

ขอแสดงความยินดี