– หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน พ.ศ. 2567

– มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดDownload

 – ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ (ไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564Download

 

 – อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว ๖๗xxxx พ.ศ.๒๕๖๗Download

 

 – แนวปฎิบัติในการสอบออนไลน์สำหรับแนวปฎิบัติในการสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564Download

 

 – ประกาศการจัดการเรียนการสอน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2564Download