News and Events

January 7, 2022

โครงการอบรมการส่งเสริมบุคลิกภาพการสื่อสารของผู้ประกอบการ และการตลาดออนไลน์

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมบุคลิกภาพการสื่อสารของผู้ประกอบการ และการตลาดออนไลน์ ” วิทยากรคือ อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคุณเทวราช ทิพอุตร์ นักวิชาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ห้องประชุม […]
January 7, 2022

โครงการ The safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง

วันนี้( 21 ธ.ค. 2564 ) นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เข้าเยี่ยมชมโครงการ The safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมศึกษา ในจังหวัดอำนาจเจริญ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ   * […]
January 7, 2022

ประชุมหารือข้ออตกลงการทำวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย

         วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมหารือข้ออตกลงการทำวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ วิทยาเขตกาญจนบุรี อำนาจเจริญ และนครสวรรค์ โดยมี ศ.ดร. สุภา เพ่งพิศ อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล […]
January 7, 2022

งานประชุมถ่ายทอดข้อมูลสู่ภาคราชการและภาคเอกชน (U2T)

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดงานประชุมถ่ายทอดข้อมูลสู่ภาคราชการและภาคเอกชน โครงการติดตามประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า โดยนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีนายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประธานดำเนินงานให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ ประธานในพิธีได้มอบโล่รางวัล “ตำบลต้นแบบ” ดังนี้ […]