News and Events

June 6, 2022

กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ สำนักงานสนับสนุนกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สำนัก 3) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดการความรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปทุมราชวงศา 🎯 ดำเนินการถอดบทเรียนประเด็นการพัฒนานวัตกรรมลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาระบบอาหารชุมชน (2) การจัดการระบบนิเวศชุมชนและลดโลกร้อน (3) การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย […]
June 6, 2022

บทบาทมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม” ในการอบรม การถอดบทเรียนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มเปราะบางระดับตำบล วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มเปราะบางระดับตำบล โดยมี นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวเปิดการอบรม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม […]
June 6, 2022

โครงการฝึกประสบการณ์การเยี่ยมบ้านบูรณาการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

       บุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกประสบการณ์การเยี่ยมบ้านบูรณาการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญให้เกียรติร่วมกิจกรรมโครงการฝึกประสบการณ์การเยี่ยมบ้านบูรณาการสหวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ณ ศูนย์สุขภาวะครอบครัว โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรโดย ดร.สุภาวดี พันธุมาศ […]
June 6, 2022

เร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข

นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ อนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง (Sandbox) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 และประเด็นกรถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณภาพ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล […]