ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

E-mail: wittaya.kae@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1203

นายชัยอนันต์ ทุมชาติ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

E-mail: chaianan.tum@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1307

นางสมศิริ โพธารินทร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

E-mail: somsiri.pot@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1307

นางสาวจุฬาลักษณ์ บางเหลือ
นักวิทยาศาสตร์

E-mail: julalak.ban@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1111

นางสาวพรวลี แตงนารา
นักวิทยาศาสตร์

E-mail: @mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-

นางสาววันวิสาข์ แสนคมคาย
ผู้ช่วยวิจัย

E-mail: wanwisa.sak@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1111

นางสาวแสงสุรีย์ ศรีสะอาด
เจ้าหน้าที่วิจัย

E-mail: sangsuree.sri@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1307

นายศราวุธ จันทา
นักบริหารงานวิจัย

E-mail: sarawut.cha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1307

นางสาวอภิญญา ชัยน้อย
ผู้ปฏิบัติงานธุรการ

E-mail: @mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-

นายอรรถชัย ตรันเจริญ
นักวิจัย

E-mail: attachai.tru@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1306

นายเฉลิมศักดิ์ สีดา
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

E-mail: chalermsak.see@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1306