สุขภาวะผู้สูงอายุภาคอีสาน: บทเรียนและประสบการณ์จากการปฏิบัติ โดย ดร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน และ ดร.เรืองอุไร อมรไชย เป็นผู้ร่วมแต่ง