anon yodho

May 13, 2024

ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟีขั้นสูงสาหรับวิเคราะห์โปรติโอมิกส์และเมตาโบโลมิกส์ทางการแพทย์แม่นยำ

May 13, 2024

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ลาดับสารพันธุกรรมขั้นสูงทางจีโนมิกส์สาหรับการแพทย์แม่นยา

April 26, 2024

ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณร โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีฯ […]
April 26, 2024

บรรยายผลงานวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิศึกษา Department of Convergence Medical Sciences, College of Medicine, Gyeongsang National University สาธารณรัฐเกาหลี

ระหว่างวันที่ 18-23 เมษายน 2567 ผศ.ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายผลงานวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิศึกษา Department of Convergence Medical Sciences, College of Medicine, Gyeongsang National University สาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงได้ร่วมประชุมในการวางแผนเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสองหลักสูตร ที่วางแผนจะจัดทำขึ้นภายในปีนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติต่อไป