News and Events

May 7, 2023

รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

April 10, 2023

โครงการ “ปันรัก ปันสุข เยี่ยมบ้านบูรณาการสำหรับกลุ่มเปราะบาง”

April 10, 2023

กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างการดำเนินการด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล

March 30, 2023

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการจากทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ […]