News and Events

June 6, 2022

บุคลากรปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล นำบุคลากรปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลสร้างนกทา จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวนทั้งหมด 200 ต้นได้แก่ ต้นยางนา ต้นตะเคียน และต้นประดู่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณรอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม […]
June 6, 2022

ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลสร้างนกทา จังหวัดอำนาจเจริญ * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
June 6, 2022

กิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายเเพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2565 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ” ณ ลานวงกลม อาคารเรียนรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
June 6, 2022

งานสัมนาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

งานสัมนาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมนาและมอบประกาศนียบัตรโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 2211 ชั้น […]