News and Events

June 6, 2022

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ลานวงกลม อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ      
June 6, 2022

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา แก้วศรี หัวหน้าสำนักบริการวิชาการและวิจัย เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ […]
June 6, 2022

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติกา เมืองสง ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับทางกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 2206 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco […]
June 6, 2022

ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตร

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตร (เรื่องร้องเรียนเชิงระบบที่ รบ. 5/2562) วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบข้าวสินเหล็ก ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตร (เรื่องร้องเรียนเชิงระบบที่ รบ. 5/2562) โดยมีนายชัยอนันต์ ทุมชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ […]