News and Events

June 6, 2022

ภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยวิทยาเขตนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ กล่าวรายงานต่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ก้าวทันวิถีใหม่ ด้วยนวัตกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน” […]
June 6, 2022

แข่งขัน ในงาน FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2022 ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ 1. นายปฏิภาณ ทองโคตร 2. นางสาวปภัสสรา ดวงศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ได้เป็นตัวแทน 3 ทีม สุดท้าย ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขัน ในงาน FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2022 […]
June 6, 2022

พิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริงในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ

พิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริงในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริงในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการและเอกชนที่ทำงานด้านเด็กและครอบครัวเข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ, ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงาน ศปภ. อำนาจเจริญ, […]
June 6, 2022

ปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข

การประชุมวิชาการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข ปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง Mini theater อาคารศูนย์การเรียนชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต […]