News and Events

November 9, 2023

ผู้บริหารประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้บุคลากรทราบในการประชุมบุคลากร

October 4, 2023

การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้โอวาทกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ที่จบการศึกษา ปี 2565 ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ณ ห้อง 2311 อาคารเรียนรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ […]
September 26, 2023

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 PERFORMANCE AGREEMENT (PA) 2024 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
September 8, 2023

โครงงานวิทยาศาสตร์และฝึกการทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 2-3 กันยายน 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดค่ายวิชาการ “โครงงานวิทยาศาสตร์และฝึกการทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566” สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SETM)” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ จำนวน 59 คน โดยมีคณาจารย์ พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเกษตรศาสตร์) เป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงในการดำเนินงานค่ายในครั้งนี้ ซึ่งมีฐานในการฝึกปฏิบัติจำนวน […]