News and Events

June 6, 2022

ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา แก้วศรี ประธานสำนักบริการวิชาการและวิจัย อาจารย์ศิริรัตน์ อินทรเกษม ประธานสำนักวิชาการและหลักสูตร อาจารย์ยุวดี สารบูรณ์ และ อาจารย์รพีพรรณ สารสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ
June 6, 2022

บริจาคภายใต้โครงการ “เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบนายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น หัวหน้าสำนักงานบริการทั่วไป นำบุคลากรมอบสิ่งของบริจาคภายใต้โครงการ “เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน” ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ  
June 6, 2022

ขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชน

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชน” วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงานฯ กล่าวรายงาน ในงานแถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชน” โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ […]
June 6, 2022

ภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยวิทยาเขตนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ กล่าวรายงานต่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ก้าวทันวิถีใหม่ ด้วยนวัตกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน” […]