Tewarat Thippa-ut

October 30, 2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

October 25, 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

October 24, 2023

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

October 20, 2023

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สาขาวิชาชีวสารสนเทศ