Tewarat Thippa-ut

August 24, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์

August 17, 2022

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

– ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเหมาบริการ – ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลับมหิดล
July 18, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

July 11, 2022

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต