Tewarat Thippa-ut

June 14, 2024

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่แจ้งสิทธิเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษา 1/2567

May 15, 2024

บุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาเจริญ ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2567 “ประเภทบุคคล ด้านวิชาการ”
May 9, 2024

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงานทั่วไป

April 29, 2024

แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2567