anon yodho

January 9, 2024

ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาเห็ดโคนธรรมชาติในจังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางสมศิริ โพธารินทร์ เจ้าหน้าที่วิจัย และนางสาวจุฬาลักษณ์ บางเหลือ นักวิทยาศาสตร์ ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาเห็ดโคนธรรมชาติในจังหวัดอำนาจเจริญ Knowledge Management of Natural Mushrooms Wisdom in Amnat Charoen Province. ในวารสาร บรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 16 […]
January 9, 2024

โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากดักแด้และบรรจุภัณฑ์

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากดักแด้และบรรจุภัณฑ์ โดยมีคณะทำงาน ได้แก่ นางสมศิริ โพธารินทร์ เจ้าหน้าที่วิจัย หัวหน้าโครงการฯ ดร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน รักษาการแทนประธานบริหารหลักสูตร คณะทำงาน ดร.พัชรี มะลิลา ผู้ช่วยอาจารย์ คณะทำงาน นางสาวจุฬาลักษณ์ บางเหลือ นักวิทยาศาสตร์ คณะทำงาน เนื่องในโอกาสได้รับทุนวิจัย จำนวน […]
January 9, 2024

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10 เข้าเยี่ยมฯ

4 มกราคม 2567 นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10 พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมติดตามการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และพ่อแม่ผู้ปกครอง ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะสมอง อีคิวและไอคิวปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 10 โดยมี นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ พร้อมเข้าร่วมการประชุมติดตามโครงการดังกล่าวฯ พร้อมด้วย ดร.เรืองอุไร อมรไชย และ ดร.ไพรินทร์ […]
December 26, 2023

No Gift 2024

  เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (1)