anon yodho

January 9, 2024

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสออกศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ […]
January 9, 2024

ผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางสมศิริ โพธารินทร์ เจ้าหน้าที่วิจัย และนางสาวแสงสุรีย์ ศรีสะอาด เจ้าหน้าที่วิจัย ในโอกาสผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1 Area Based Collaboration Academy โดย หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา  
January 9, 2024

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่าน ระดับ A

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา สามิตร์ นักวิชาการศึกษา เข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน ระดับ A และหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล สูงที่สุดในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 24/2566 […]
January 9, 2024

ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาเห็ดโคนธรรมชาติในจังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางสมศิริ โพธารินทร์ เจ้าหน้าที่วิจัย และนางสาวจุฬาลักษณ์ บางเหลือ นักวิทยาศาสตร์ ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาเห็ดโคนธรรมชาติในจังหวัดอำนาจเจริญ Knowledge Management of Natural Mushrooms Wisdom in Amnat Charoen Province. ในวารสาร บรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 16 […]