tabnew

tabnew

March 4, 2022

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามแผนเก้าสู่ศูนย์ (9 to Zero)

 “การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามแผนเก้าสู่ศูนย์ (9 to Zero)” นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมและรักษาการแทนหัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม และคณะจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามแผนเก้าสู่ศูนย์ (9 to Zero) ในระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นที่สำรวจและร่วมหารือการจัดทำแผนดำเนินโครงการพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ […]
March 2, 2022

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตลงเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานชั้นปีที่ 4

วันที่ 23-24 ก.พ. 2565 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้ลงเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานชั้นปีที่ 4 นำโดย ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์ และดร.อำไพ โสรส พร้อมทีมอาจารย์ นำส่งถุงยังชีพสถานการณ์โควิด-19 (เจลพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และ ชุดตรวจ ATK) แก่นักศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทีม อาจารย์พี่เลี้ยง * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ […]
March 2, 2022

เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่าย

นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่ายและถอดบทเรียนของศูนย์จัดการเครือข่ายเทศบาลตำบลนาป่าแซง (สสส. สำนัก 3) * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
March 2, 2022

แถลงข่าวงานประกาศธรรมนูญสุขภาพ

22 ก.พ. 2565  นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต และ ดร.พรพรตร์ สุรำไพนิธิพร ดร.อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ และ อาจารย์พิศมัย นาทัน เข้าร่วมแถลงข่าวงานประกาศธรรมนูญสุขภาพ และ ประชุมเชิงปฎิบัติการคืนข้อมูลเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและสังคมในหญิงมีครรภ์และเด็กปฐมวัย ณ เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี   * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) […]