tabnew

tabnew

June 6, 2022

ศูนย์สุขภาวะครอบครัว

วันที่ 19 เมษายน 2565 ศูนย์สุขภาวะครอบครัว โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จัดการประชุมชี้แจงโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการเสียชีวิตในเด็กอายุตำกว่า 15 ปี ตามโครงการร่วมขยายผลงานพิเคราะห์สาเหตุการตายในเด็ก จากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฎิบัติจริงในชุมชน รอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ เพื่อให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบในพื้นที่ได้ร่วมค้นหาสาเหตุและขับเคลื่อนประเด็นความปลอดภัยในเด็กและเยาวชนต่อไป ทั้งนี้โดย นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มอบ อาจารย์ ดร. สุภาวดี […]
June 6, 2022

บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ รดน้ำขอพร

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งคณะบุคลากร เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมงาน “บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ รดน้ำขอพร” เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์และร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
June 6, 2022

วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
June 6, 2022

เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ บุคคลและองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย เขต สุขภาพที่ 10

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “บุคคลและองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย เขต สุขภาพที่ 10” และเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 […]