tabnew

tabnew

June 6, 2022

ผศ.ดร. สำอางค์ ศุภฤกษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ขอเเสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผศ.ดร. สำอางค์ ศุภฤกษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง Exploiting crude betel nut (Areca catechu Linn.) extracted solution as a natural reagent with sequential injection spectrophotometry for […]
June 6, 2022

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า

วันที่ 31 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
June 6, 2022

กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ สำนักงานสนับสนุนกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สำนัก 3) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดการความรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปทุมราชวงศา 🎯 ดำเนินการถอดบทเรียนประเด็นการพัฒนานวัตกรรมลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาระบบอาหารชุมชน (2) การจัดการระบบนิเวศชุมชนและลดโลกร้อน (3) การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย […]
June 6, 2022

บทบาทมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม” ในการอบรม การถอดบทเรียนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มเปราะบางระดับตำบล วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มเปราะบางระดับตำบล โดยมี นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวเปิดการอบรม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม […]