tabnew

tabnew

November 9, 2023

ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

September 8, 2023

การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และผู้บริหารหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ […]
July 21, 2023

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

April 10, 2023

โครงการ “ปันรัก ปันสุข เยี่ยมบ้านบูรณาการสำหรับกลุ่มเปราะบาง”