tabnew

tabnew

October 11, 2021

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.วาทินี สุนทรา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.วาทินี สุนทรา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่ 7 มีนาคม 2562
October 11, 2021

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.โชติกา เมืองสง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.โชติกา เมืองสง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2563            
October 8, 2021

นายสุธี เพชรฤทธิ์ นักศึกษาขั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

นายสุธี เพชรฤทธิ์ นักศึกษาขั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์