tabnew

tabnew

June 6, 2022

ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำปลีก

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำปลีก และชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำปลีก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา แก้วศรี หัวหน้าสำนักบริการวิชาการและวิจัย อาจารย์ศิริรัตน์ อินทรเกษม หัวหน้าสำนักวิชาการและหลักสูตร อาจารย์ยุวดี สารบูรณ์ และ อาจารย์รพีพรรณ สารสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น      
June 6, 2022

ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา แก้วศรี ประธานสำนักบริการวิชาการและวิจัย อาจารย์ศิริรัตน์ อินทรเกษม ประธานสำนักวิชาการและหลักสูตร อาจารย์ยุวดี สารบูรณ์ และ อาจารย์รพีพรรณ สารสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ
June 6, 2022

บริจาคภายใต้โครงการ “เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบนายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น หัวหน้าสำนักงานบริการทั่วไป นำบุคลากรมอบสิ่งของบริจาคภายใต้โครงการ “เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน” ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ  
June 6, 2022

ขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชน

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชน” วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงานฯ กล่าวรายงาน ในงานแถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชน” โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ […]