job MUAM

November 22, 2022

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

November 22, 2022

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการหลักสูตร)

October 25, 2022

ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเกษตรศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

October 21, 2022

ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน