job MUAM

December 26, 2022

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

December 21, 2022

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการหลักสูตร)

December 21, 2022

ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเกษตรศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

December 21, 2022

ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา